Pyly definicja

http://lv.healthymode.eu/spartanol-masas-kondicionetaji/

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią najpoważniejsze ryzyko dla zdrowia tworzących w takim miejscu osób.

Ze powodu na pomysł na stan zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym stanowiskiem w środowisku emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest wydajne zapobieganie przez stosowanie prywatnej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare i mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jedyny z najlżejszych odpylaczy o małych kosztach budowy. Chorobą tego podejścia jest zła skuteczność odpylania, a przeważnie są stosowane w związaniu z nowymi odpylaczami. Dużo ważną efektywnością działania ukazują się odpylacze filtracyjne. Przydatne w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najpiękniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w celu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania pragną istnieć użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny jest od gałęzi przemysłu a od pewnego zagrożenia.